Home
Монографії

Монографії

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Монографія Даньшин І.М.

Даньшин И. Н. Введение в криминологическую науку. – Х.: Право, 1998. – 144 с. ISBN 966-7146-09-Х

В монографии освещаются вопросы, касающиеся понятия и предмета криминологической науки, ее истории и современного состояния, порядка проведения криминологических исследований с использованием современных методов изучения социально-правовых явлений.

Для научных работников, студентов юридических вузов и факультетов, работников правоохранительных органов.

У монографії висвітлюються питання, що стосуються поняття і предмета кримінологічної науки, її історії та сучасного стану, порядку проведення кримінологічних досліджень із застосуванням сучасних методів вивчення соціально-правових явищ.

Для науковців, студентів юридичних вузів і факультетів, працівників правоохоронних органів.

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Монографія Даньшин І.М.

Даньшин И. Н. Введение в криминологическую науку. – Х.: Право, 1998. – 144 с. ISBN 966-7146-09-Х

В монографии освещаются вопросы, касающиеся понятия и предмета криминологической науки, ее истории и современного состояния, порядка проведения криминологических исследований с использованием современных методов изучения социально-правовых явлений.

Для научных работников, студентов юридических вузов и факультетов, работников правоохранительных органов.

У монографії висвітлюються питання, що стосуються поняття і предмета кримінологічної науки, її історії та сучасного стану, порядку проведення кримінологічних досліджень із застосуванням сучасних методів вивчення соціально-правових явищ.

Для науковців, студентів юридичних вузів і факультетів, працівників правоохоронних органів.

Монографія Зелинського А.Ф.

Зелинский А. Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание. – К.: Юринком Интер, 1999. – 240 с. ISBN 966-7302-28-8

Книга содержит первый в Украине систематизированный анализ актуальных вопросов психологии преступного поведения: личности преступника, мотивации антиобщественного поведения, корыстной и агрессивной преступности. Высокий научно-теоретический уровень исследования сочетается с живым образным стилем изложения.

Может быть использована как учебное пособие при изучении курса криминальной психологии в высших учебных заведениях. Будет также полезна для практических работников правоохранительных органов и всех, кто интересуется проблемами борьбы с преступностью.

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Монографія Білецький А.В.

Дослідження присвячено визначенню шляхів посилення функціональної спроможності громадськості у сфері протидії корупції та розробці рекомендацій стосовно заходів запобігання корупційним злочинам в Україні. Надано характеристику громадськості як суб’єкта запобігання корупційним злочинам та досліджено основні результати її антикорупційної діяльності в Україні. Розглянуто міжнародний аспект залучення громадськості до заходів запобігання корупційним злочинам. Сформовано низку заходів, за допомогою яких громадськість здатна брати участь в антикорупційній реформі в країні, взаємодіяти з іншими суб’єктами запобігання корупційним злочинам, протидіяти корупційним правопорушенням у приватній сфері, здійснювати контроль за діяльністю спеціалізованих суб’єктів запобігання корупційним злочинам.

Для науковців, аспірантів, студентів, практичних працівників, громадських активістів та експертів, а також усіх, хто цікавиться питаннями залучення громадськості до заходів запобігання корупційним злочинам.

Монографія Лукаш А.С.

Монографію присвячено кримінологічним проблемам згвалтувань. Наведено їх кримінологічну характеристику за сучасними даними. Проаналізовано теоретичні питання детермінації злочинів, викладено детермінанти згвалтувань на трьох рівнях. Обгрунтовано необхідність урахування впливу конкретної життєвої ситуації вчинення згвалтування. Викладено власне розуміння останньої та їївиди. Розглянуто доцільність урахування віктимологвчного чинника вчинення згвалтування, що виходить з особливостей цього злочину. По-новому подано підхід до розгляду девіацій гвалтівника, зокрема останні поділено на три групи за їх природою з обов’язковим урахуванням сексологічних відхилень. З огляду на специфіку вчинення згвалтування запропоновано комплекс заходів протидії згвалтуванням.

Для працівників правоохоронних органів, учених, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, а також усіх, хто цікавиться цією темою.

Монографія Марченко М.Ю.

Монографія присвячена кримінологічним проблемам самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва. На грунтовному емпіричному матеріалі наведено кримінологічну характеристику (рівень, структуру, динаміку, латентність, географію, ціну) цього поширеного злочину у земельній сфері. Проаналізовано криміногенні властивості особи злочинця, який самовільнол займає земельну ділянку або здійснює самовільне будівництво об’єктів нерухомого майна на ній. Розглядається кримінологічна детермінація даного негативного соціального явища у сфері земельних відносин. З огляду на специфіку самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва запропоновано низку заходів його запобігання на загальносоціальному та спеціальнокримінологічному рівнях.

Для працівників правоохоронних органів, учених, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, а також широкого загалу читачів.

Монографія Новіков О.В.

Монографію присвячено дослідженню злочинності у сфері інтелектуальної власності, її кримінологічної природи, вирішенню комплексу теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних із детермінацією та запобіганням цьому негативному соціальному явизу. У роботі надано визначення злочинності у сфері інтелектуальної власності, з’ясовані її характерні ознаки, визначено місце у структурі злочинності. На підставі аналізу кількісних та якісних показників встановлені тенденції розвитку цієї злочинності, а також рівень її латентності. За допомогою «системно-структурного підходу» визначені основні риси осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності., та наведена класифікація цих осіб за цілеспрямованістю злочинної поведінки. Розглянуто соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності. Висвітлено детермінацію досліджуваної злочинності крізь призму її детермінаційного комплексу. Розглянуто міжнародний та засрубіжний досвід запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власноті. Сформовано низку заходів загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання вказаній злочинності.

Видання адресовано працівникам-науковцям і практикам, викладачам, аспірантам, студентам вищих юридичних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться проблематикою злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Монографія Оболенцев В.Ф.

У роботі викладено первинні результати системного аналізу злочинності та процесів віктимізації в Україні. Розглянуто теоретичні засади та практичні аспекти цієї методики. Окреслено напрямки подальшого втілення системотехніки у сферу кримінології.

Для науковців, практичних працівників провоохоронних органів, студентів-юристів.

Монографія Зелинського А.Ф.

Зелинский А. Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание. – К.: Юринком Интер, 1999. – 240 с. ISBN 966-7302-28-8

Книга содержит первый в Украине систематизированный анализ актуальных вопросов психологии преступного поведения: личности преступника, мотивации антиобщественного поведения, корыстной и агрессивной преступности. Высокий научно-теоретический уровень исследования сочетается с живым образным стилем изложения.

Может быть использована как учебное пособие при изучении курса криминальной психологии в высших учебных заведениях. Будет также полезна для практических работников правоохранительных органов и всех, кто интересуется проблемами борьбы с преступностью.

Монографія Даньшин І.М.

Даньшин И. Н. Введение в криминологическую науку. – Х.: Право, 1998. – 144 с. ISBN 966-7146-09-Х

В монографии освещаются вопросы, касающиеся понятия и предмета криминологической науки, ее истории и современного состояния, порядка проведения криминологических исследований с использованием современных методов изучения социально-правовых явлений.

Для научных работников, студентов юридических вузов и факультетов, работников правоохранительных органов.

У монографії висвітлюються питання, що стосуються поняття і предмета кримінологічної науки, її історії та сучасного стану, порядку проведення кримінологічних досліджень із застосуванням сучасних методів вивчення соціально-правових явищ.

Для науковців, студентів юридичних вузів і факультетів, працівників правоохоронних органів.

Монографія Даньшин І.М.

Даньшин И. Н. Введение в криминологическую науку. – Х.: Право, 1998. – 144 с. ISBN 966-7146-09-Х

В монографии освещаются вопросы, касающиеся понятия и предмета криминологической науки, ее истории и современного состояния, порядка проведения криминологических исследований с использованием современных методов изучения социально-правовых явлений.

Для научных работников, студентов юридических вузов и факультетов, работников правоохранительных органов.

У монографії висвітлюються питання, що стосуються поняття і предмета кримінологічної науки, її історії та сучасного стану, порядку проведення кримінологічних досліджень із застосуванням сучасних методів вивчення соціально-правових явищ.

Для науковців, студентів юридичних вузів і факультетів, працівників правоохоронних органів.

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Монографія Зелинського А.Ф.

Зелинский А. Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание. – К.: Юринком Интер, 1999. – 240 с. ISBN 966-7302-28-8

Книга содержит первый в Украине систематизированный анализ актуальных вопросов психологии преступного поведения: личности преступника, мотивации антиобщественного поведения, корыстной и агрессивной преступности. Высокий научно-теоретический уровень исследования сочетается с живым образным стилем изложения.

Может быть использована как учебное пособие при изучении курса криминальной психологии в высших учебных заведениях. Будет также полезна для практических работников правоохранительных органов и всех, кто интересуется проблемами борьбы с преступностью.

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Монографія Білецький А.В.

Дослідження присвячено визначенню шляхів посилення функціональної спроможності громадськості у сфері протидії корупції та розробці рекомендацій стосовно заходів запобігання корупційним злочинам в Україні. Надано характеристику громадськості як суб’єкта запобігання корупційним злочинам та досліджено основні результати її антикорупційної діяльності в Україні. Розглянуто міжнародний аспект залучення громадськості до заходів запобігання корупційним злочинам. Сформовано низку заходів, за допомогою яких громадськість здатна брати участь в антикорупційній реформі в країні, взаємодіяти з іншими суб’єктами запобігання корупційним злочинам, протидіяти корупційним правопорушенням у приватній сфері, здійснювати контроль за діяльністю спеціалізованих суб’єктів запобігання корупційним злочинам.

Для науковців, аспірантів, студентів, практичних працівників, громадських активістів та експертів, а також усіх, хто цікавиться питаннями залучення громадськості до заходів запобігання корупційним злочинам.

Монографія Лукаш А.С.

Монографію присвячено кримінологічним проблемам згвалтувань. Наведено їх кримінологічну характеристику за сучасними даними. Проаналізовано теоретичні питання детермінації злочинів, викладено детермінанти згвалтувань на трьох рівнях. Обгрунтовано необхідність урахування впливу конкретної життєвої ситуації вчинення згвалтування. Викладено власне розуміння останньої та їївиди. Розглянуто доцільність урахування віктимологвчного чинника вчинення згвалтування, що виходить з особливостей цього злочину. По-новому подано підхід до розгляду девіацій гвалтівника, зокрема останні поділено на три групи за їх природою з обов’язковим урахуванням сексологічних відхилень. З огляду на специфіку вчинення згвалтування запропоновано комплекс заходів протидії згвалтуванням.

Для працівників правоохоронних органів, учених, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, а також усіх, хто цікавиться цією темою.

Монографія Марченко М.Ю.

Монографія присвячена кримінологічним проблемам самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва. На грунтовному емпіричному матеріалі наведено кримінологічну характеристику (рівень, структуру, динаміку, латентність, географію, ціну) цього поширеного злочину у земельній сфері. Проаналізовано криміногенні властивості особи злочинця, який самовільнол займає земельну ділянку або здійснює самовільне будівництво об’єктів нерухомого майна на ній. Розглядається кримінологічна детермінація даного негативного соціального явища у сфері земельних відносин. З огляду на специфіку самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва запропоновано низку заходів його запобігання на загальносоціальному та спеціальнокримінологічному рівнях.

Для працівників правоохоронних органів, учених, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, а також широкого загалу читачів.

Монографія Новіков О.В.

Монографію присвячено дослідженню злочинності у сфері інтелектуальної власності, її кримінологічної природи, вирішенню комплексу теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних із детермінацією та запобіганням цьому негативному соціальному явизу. У роботі надано визначення злочинності у сфері інтелектуальної власності, з’ясовані її характерні ознаки, визначено місце у структурі злочинності. На підставі аналізу кількісних та якісних показників встановлені тенденції розвитку цієї злочинності, а також рівень її латентності. За допомогою «системно-структурного підходу» визначені основні риси осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності., та наведена класифікація цих осіб за цілеспрямованістю злочинної поведінки. Розглянуто соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності. Висвітлено детермінацію досліджуваної злочинності крізь призму її детермінаційного комплексу. Розглянуто міжнародний та засрубіжний досвід запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власноті. Сформовано низку заходів загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання вказаній злочинності.

Видання адресовано працівникам-науковцям і практикам, викладачам, аспірантам, студентам вищих юридичних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться проблематикою злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Монографія Оболенцев В.Ф.

У роботі викладено первинні результати системного аналізу злочинності та процесів віктимізації в Україні. Розглянуто теоретичні засади та практичні аспекти цієї методики. Окреслено напрямки подальшого втілення системотехніки у сферу кримінології.

Для науковців, практичних працівників провоохоронних органів, студентів-юристів.

Монографія Даньшин І.М.

Даньшин И. Н. Введение в криминологическую науку. – Х.: Право, 1998. – 144 с. ISBN 966-7146-09-Х

В монографии освещаются вопросы, касающиеся понятия и предмета криминологической науки, ее истории и современного состояния, порядка проведения криминологических исследований с использованием современных методов изучения социально-правовых явлений.

Для научных работников, студентов юридических вузов и факультетов, работников правоохранительных органов.

У монографії висвітлюються питання, що стосуються поняття і предмета кримінологічної науки, її історії та сучасного стану, порядку проведення кримінологічних досліджень із застосуванням сучасних методів вивчення соціально-правових явищ.

Для науковців, студентів юридичних вузів і факультетів, працівників правоохоронних органів.

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Монографія Даньшин І.М.

Даньшин И. Н. Введение в криминологическую науку. – Х.: Право, 1998. – 144 с. ISBN 966-7146-09-Х

В монографии освещаются вопросы, касающиеся понятия и предмета криминологической науки, ее истории и современного состояния, порядка проведения криминологических исследований с использованием современных методов изучения социально-правовых явлений.

Для научных работников, студентов юридических вузов и факультетов, работников правоохранительных органов.

У монографії висвітлюються питання, що стосуються поняття і предмета кримінологічної науки, її історії та сучасного стану, порядку проведення кримінологічних досліджень із застосуванням сучасних методів вивчення соціально-правових явищ.

Для науковців, студентів юридичних вузів і факультетів, працівників правоохоронних органів.

Монографія Зелинського А.Ф.

Зелинский А. Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание. – К.: Юринком Интер, 1999. – 240 с. ISBN 966-7302-28-8

Книга содержит первый в Украине систематизированный анализ актуальных вопросов психологии преступного поведения: личности преступника, мотивации антиобщественного поведения, корыстной и агрессивной преступности. Высокий научно-теоретический уровень исследования сочетается с живым образным стилем изложения.

Может быть использована как учебное пособие при изучении курса криминальной психологии в высших учебных заведениях. Будет также полезна для практических работников правоохранительных органов и всех, кто интересуется проблемами борьбы с преступностью.

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Монографія Білецький А.В.

Дослідження присвячено визначенню шляхів посилення функціональної спроможності громадськості у сфері протидії корупції та розробці рекомендацій стосовно заходів запобігання корупційним злочинам в Україні. Надано характеристику громадськості як суб’єкта запобігання корупційним злочинам та досліджено основні результати її антикорупційної діяльності в Україні. Розглянуто міжнародний аспект залучення громадськості до заходів запобігання корупційним злочинам. Сформовано низку заходів, за допомогою яких громадськість здатна брати участь в антикорупційній реформі в країні, взаємодіяти з іншими суб’єктами запобігання корупційним злочинам, протидіяти корупційним правопорушенням у приватній сфері, здійснювати контроль за діяльністю спеціалізованих суб’єктів запобігання корупційним злочинам.

Для науковців, аспірантів, студентів, практичних працівників, громадських активістів та експертів, а також усіх, хто цікавиться питаннями залучення громадськості до заходів запобігання корупційним злочинам.

Монографія Лукаш А.С.

Монографію присвячено кримінологічним проблемам згвалтувань. Наведено їх кримінологічну характеристику за сучасними даними. Проаналізовано теоретичні питання детермінації злочинів, викладено детермінанти згвалтувань на трьох рівнях. Обгрунтовано необхідність урахування впливу конкретної життєвої ситуації вчинення згвалтування. Викладено власне розуміння останньої та їївиди. Розглянуто доцільність урахування віктимологвчного чинника вчинення згвалтування, що виходить з особливостей цього злочину. По-новому подано підхід до розгляду девіацій гвалтівника, зокрема останні поділено на три групи за їх природою з обов’язковим урахуванням сексологічних відхилень. З огляду на специфіку вчинення згвалтування запропоновано комплекс заходів протидії згвалтуванням.

Для працівників правоохоронних органів, учених, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, а також усіх, хто цікавиться цією темою.

Монографія Марченко М.Ю.

Монографія присвячена кримінологічним проблемам самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва. На грунтовному емпіричному матеріалі наведено кримінологічну характеристику (рівень, структуру, динаміку, латентність, географію, ціну) цього поширеного злочину у земельній сфері. Проаналізовано криміногенні властивості особи злочинця, який самовільнол займає земельну ділянку або здійснює самовільне будівництво об’єктів нерухомого майна на ній. Розглядається кримінологічна детермінація даного негативного соціального явища у сфері земельних відносин. З огляду на специфіку самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва запропоновано низку заходів його запобігання на загальносоціальному та спеціальнокримінологічному рівнях.

Для працівників правоохоронних органів, учених, аспірантів, студентів юридичних вищих навчальних закладів та факультетів, а також широкого загалу читачів.

Монографія Новіков О.В.

Монографію присвячено дослідженню злочинності у сфері інтелектуальної власності, її кримінологічної природи, вирішенню комплексу теоретичних та прикладних проблем, пов’язаних із детермінацією та запобіганням цьому негативному соціальному явизу. У роботі надано визначення злочинності у сфері інтелектуальної власності, з’ясовані її характерні ознаки, визначено місце у структурі злочинності. На підставі аналізу кількісних та якісних показників встановлені тенденції розвитку цієї злочинності, а також рівень її латентності. За допомогою «системно-структурного підходу» визначені основні риси осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності., та наведена класифікація цих осіб за цілеспрямованістю злочинної поведінки. Розглянуто соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності. Висвітлено детермінацію досліджуваної злочинності крізь призму її детермінаційного комплексу. Розглянуто міжнародний та засрубіжний досвід запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власноті. Сформовано низку заходів загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання вказаній злочинності.

Видання адресовано працівникам-науковцям і практикам, викладачам, аспірантам, студентам вищих юридичних навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться проблематикою злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Монографія Оболенцев В.Ф.

У роботі викладено первинні результати системного аналізу злочинності та процесів віктимізації в Україні. Розглянуто теоретичні засади та практичні аспекти цієї методики. Окреслено напрямки подальшого втілення системотехніки у сферу кримінології.

Для науковців, практичних працівників провоохоронних органів, студентів-юристів.