Home
Пивоваров Володимир Володимирович

Пивоваров Володимир Володимирович

pivavarov250

Кандидат юридичних наук, доцент.

Народився 07 лютого 1970 року.

У 1995 році закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України.

Протягом 1995 – 1998 років навчався в аспірантурі академії на кафедрі кримінології та кримінально-виконавчого права. За успіхи під час навчання в аспірантурі був відзначений стипендією Президента України. Також отримав свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю, має досвід практичної роботи у цій галузі.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію з теми «Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримінологічна характеристика та попередження».

Викладачем кафедри працює з 1998 року, з них на посаді доцента з вересня 2008 року.

З грудня 2010 року став членом об’єднаної вченої ради Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України.

Куратор роботи Юридичної клініки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Керівник наукового студентського гуртка з кримінології. З початку 2012 року гурток діє протягом всього навчального року. Інтернет-сайт гуртка: https://criminolog.wordpress.com.

Автор понад 50 наукових публікацій, у тому числі монографії «Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ» (2006 р.) та навчального посібника «Взаємодія слідчого з органами дізнання при провадженні досудового слідства у кримінальних справах» (у співавторстві) (2008 р.). Співавтор підручників та навчально-методичних посібників з «Кримінології» (2014 р.) та «Правової статистики» (видання 2009 — 2015 років).

Сучасні напрями досліджень науковця окреслені, зокрема, у таких наукових статтях:
Пивоваров В.В. Методологічні передумови математичного моделювання корпоративної злочинності // Наук. вісник Херсонського держ.ун-ту. Серія: Юрид.науки. – 2014. — Вип.3. — Т.3. – с.89-93.

Пивоваров В. В. Детермінаційні комплекси корпоративної злочинності [Електронний ресурс] / В. В. Пивоваров // Журнал східноєвропейського права: електрон. наук. фах. вид. – 2015. — № 10. – С. 105 – 114. – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/pyvovarov_20.pdf.

До сфери сучасних наукових інтересів входять: економічна злочинність, корпоративна злочинність, кіберзлочинність, протидія корупції, суміжні проблеми політології, психології. Кримінологічна політика і політика національної безпеки.

НДР

Доц. Пивоваров В.В.

Проведені кримінологічні дослідження (одноосібні, спільні, у тому числі з аспірантами і здобувачами):

https://do-my-essays.org/

— тема дослідження

Податкова і кредитно-фінансова злочинність: кримінологічна характеристика та попередження, 2004
Впровадження результатів дослідження (акт впровадження (кому направлений), дисертація, монографія, посібник, інше)
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук; диплом Doctor of Phylosophy, Ph.D., Sciences of Law (30.12.2008)

Монографії і навчальні посібники (окремо односібні, окремо у співавторстві, рік видання)
Пивоваров В.В., Щербина Л.І. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ. Монографія. – Х.: Право, 2006. – 176 с.

Особиста участь у конференціях, симпозіумах, семінарах чи інших наукових заходах в зарубіжних країнах ( назва заходу, рік проведення, форма участі (доповідь, слухач, інше)

Пивоваров В.В. Феномен корпоративной преступности в теории и практике борьбы с преступностью //// Теоретические и прикладные аспекты современной юридической науки: Сб. материалов междунар. науч.-практ. конференции, посвященной памяти проф. В.И. Семенкова (г.Минск, 11 дек. 2015г.) / Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск: Институт радиологии, 2015. – С. 353-355

Пивоваров В.В. Киберпреступность в Украине: цена прогресса и латентность // Zbornik prispevkov z medzinärodnej vedeckej konferencie «PRAVNA VEDA A PRAX: VYZVY MODERNYCH EURÖPSKYCH INTEGRACNYCH PROCESOV», 27 — 28 novembra 2015, Paneuröpska vysokä skola, Fakulta präva, Bratislava.- C. 86-90.

Інші показники науково-дослідної роботи, які автор вважає за потрібне відобразити.
Автор понад 50 наукових праць. В цей час працює над проблемами кримінологічної характеристики корпоративної злочинності