Home
Головкін Богдан Миколайович

Головкін Богдан Миколайович

golovkin250

ГОЛОВКІН Богдан Миколайович — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України.

Народився 30 березня 1975 р. у с. Ярошівка Черкаської області.

У 1999 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (з відзнакою) (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

З 2002 р. по 2006 р. – асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права; з 2002-2006 рр. – заступник декана денного факультету № 4; 2006-2009 рр. докторант; 2009-2010 рр. – асистент кафедри кримінології, 2010-2012 рр.– займав посаду доцента, 2012 – 2015 рр. займав посаду професора кафедри, з 2015 р. по цей час – завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права.

Головний науковий співробітник сектору дослідження проблем злочинності та її причин Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (за сумісництвом).

У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук; у 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08.

Автор 187 наукових та навчально-методичних праць. Серед них – з них 6 монографій (2 особисті, 4 у співавт.); 5 підручників, у.т.ч. 2 з грифом МОН України (у співавт.); 6 навч. посіб., у.т.ч. 4 з грифом МОН України (у співавт.).

Індекс цитувань Гірша (h-індекс) – 15.

Підготував 9 кандидатів юридичних наук за спеціальністю 12.00.08.

Головний редактор збірників наукових праць «Вісник асоціації кримінального права України», «Питання боротьби із злочинністю». Член спеціалізованої вченої ради К 64.502.01 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України. Член Координаційного бюро з проблем кримінології відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України.

У 2020 році обраний членом-кореспондентом Національної академії правових наук України.

Був координатором і модератором I, II III, IV Харківських міжнародних юридичних форумів (2017-2020 рр.).

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2007-2009 рр.), Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2012 р.).

Напрями наукових дослідженьпротидія насильницькій злочинності, запобігання корупції, протидія злочинності у сфері економіки, теоретичні і прикладні проблеми віктимології, оцінювання латентності злочинів.

Нагороджений грамотами і подяками правоохоронних органів і органів місцевого самоврядування.

НДР

Проф., дюн. Головкін Богдан Миколайович

народився 30 березня 1975 р. в селі Ярошівка Катеринопільського району Черкаської області. У 1999 р. з відзнакою закінчив факультет юстиції Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».

Проведені кримінологічні дослідження (одноосібні, спільні, у тому числі з аспірантами і здобувачами):

У 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а у 2011 р. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

З 2002 по 2006 рр. працював на посаді заступника декана денного факультету підготовки кандрів для органів юстиції України.

З 2009 р. переведений на посаду доцента, з 2012 р. – на посаду професора кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, а з 2015 р. – працює завідуючим кафедрою кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Головними напрямами наукових досліджень Головкіна Б. М. є насильницька злочинність, корислива насильницька злочинність, злочинність у паливно-енергетичній сфері, злочинність неповнолітніх, проблеми віктимології. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Новіков О.В. та Олійник О.М. На данний час є науковим керівником 5-ти аспірантів і здобувачів.

Загальна кількість підготовлених наукових публікацій понад 130, у тому числі 2 індивідуальних і 4 колективних монографії, у співавторстві — 2 підручника з грифом МОН (один з яких за редакцією Головкіна Б.М.). Він є укладачем навчально-методичного посібника для практичних занять з «Кримінології» і Тематики курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінологія: методичні поради та завдання для студентів» (у спіавторстві).

Був стипендіатом Кабінету Міністрів України як молодий науковець (березень 2009 року). Нагороджений «Почесною грамотою» Харківської міської ради (жовтень 2009 року). Нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної організації Союзу юристів України (2011 рік). Нагороджений Грамотою головного управління юстиції в Харківській області (2011 рік). У 2012 р. став лауреатом премії імені Ярослава Мудрого, а також нагороджений грамотою Головного управління юстиції у Харківській області. Почесна грамота Харківської обласної організації Союзу юристів України (2014). Сертифікат вдячності від Голови Державної служби України з контрою за наркотиками (2015). Подяка Харківського міського голови (2016).

Входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України.

Головкін Б.М. був членом науково-експертної ради Державної служби по контролю за наркотиками; є членом редакційної колегії електронного фахового видання «Теорія і практика правознавства»; членом редакційної колегії фахового збірника «Питання боротьби із злочинністю»; членом координаційного бюро з проблем кримінології та кримінологічних досліджень Національної академії правових наук України.
Головкін Б.М. постійно приймає участь у науково-практичних конференціях та семінарах. Понад 10 разів виступав офіційним опонентом з захисту кандидатських та докторських дисертацій.

За його ініціативи 12 листопада 2015 року проведено Всеукраїнську конференцію «Теорія і практика віктимології» і 19 квітня 2016 року круглий стіл «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні» за участю Томаша Флидра провідного експерта по кібербезпеці Чеської республіки (координатора з питань кібербезпеки в Міністерстві іноземних справ Чеської Республіки).

Слід відмітити проведення профорієнтаційної роботи серед учнів середньоосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області, досвід якої взято за основу організації профорієнтаційної роботи в Університеті.

Головкін Богдан Миколайович завдяки своєму професіоналізму, відданості справі, здобув авторитет як у співробітників, так і у студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Монографії і навчальні посібники, інші публікації (окремо односібні, окремо у співавторстві, рік видання)

1.Головкін Б.М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері: монографія / Б.М Головкін. – Х. : Нове слово, 2004.- 252 с.
2.Головкін Б. М. Відвернення і припинення замислених, підготовлюваних і вчинюваних корисливих насильницьких посягань / Б. М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. : Право, 2011. – Вип. 22. – С. 76-86.
3.Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання: монографія / Б. М. Головкін. – Х.: Право, 2011. – 432с.
4.Головкін Б. М. Превентивний вплив системи антикримінального законодавства України на злочинність / Б. М. Головкін // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. – Х. : Право, 2012. – №4 (71). – С. 308-317.
5.Головкін Б. М. Антинаркотична політика держави: у світлі реформування концептуальних засад / Б. М. Головкін // Актуальні проблеми кримінологічної політики в Україні (з нагоди 35-річчя створення кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національної академії внутрішніх справ) : матеріали міжвуз. наук.-теорет. конф. (25 квіт. 2012 р.) / Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2012. – С. 37-40.
6.Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / Б. М. Головкін,
Г. Ю. Дарнопих, І. О. Христич та ін. / за заг. ред.. Б. М. Головкіна. – Х. : Право, 2012. – 248 с. (автор передмови, підрозділів 1.4, 2.1, 2.3, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6).
7.Головкін Б. М. Запобігання криміналізації молодіжного середовища / Б. М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. : Право, 2012. – Вип. 23. – С. 76-87.
8.Головкін Б. М. Кримінологічний аналіз злочинності у паливно-енергетичній сфері / Б. М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. : Право, 2012. – Вип. 24. – С. 66-81.
9.Головкін Б. М. Антинаркотична політика держави: напрями вдосконалення / Б. М. Головкін // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2012. – № 4. – С. 151–158.
10.Головкін Б. М. Предотвращение угрозы становлення социально неустроенной молодежи на путь обогощения посредством криминального насилия / Б. М. Головкін // Проблеми законности: сб. науч. тр. / от вред. В. Я. Таций. – Х. : Нац. Ун-т «ЮАУ им. Я. Мудрого», 2012. – Вып . 119. – С. 197-203.
11.Корекція спрямованості особистості корисливого насильницького злочинця як засіб індивідуального запобіжного впливу // «Теорія і практика правознавства»: nauka. nulau.org.uа : [Електронний ресурс].
12.Загальносоціальне запобігання корисливої насильницької злочинності // «Теорія і практика правознавства»:nauka. nulau.org.uа : [Електронний ресурс].
13.Головкін Б. М. Засадничі положення запобігання корисливій насильницькій злочинності / Б. М. Головкін // Проблеми законності. – 2012. – Вип. 118. – С. 168-172.
14.Головкін Б. М. Поняття злочинності економічної спрямованості у паливно-енергетичному комплексі / Б. М. Головкін // Вісник НАПрН України. – 2012. – № 1 (68). – Х.: Право. – С. 193-202.
15.Головкін Б. М. Напрями удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших державних органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері / Б. М. Головкін // Вісник ХНУВС. – 2012. – № 4 (59). – Х.: ХНУВС – С. 103-112.
16.Головкін Б. М. Превентивний вплив системи антикримінального законодавства України на злочинність / Б. М. Головкін // Вісник НАПрН України. – 2012. – № 4 (71). – Х.: Право. – С. 308-317.
17.Головкін Б. М. Відвернення і припинення злочинів економічної спрямованості у паливно-енергетичній сфері України / Б. М. Головкін // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. –2012. – Вип. № 4 (64). – С. 288-296.
18.Головкін Б. М. Психологічні особливості злочинців / Б. М. Головкін // Форум права. – 2012. – Вип. № 4. – С. 223-230.
19.Головкін Б. М. Відвернення загрози становлення соціально невлаштованої молоді на шлях збагачення засобами кримінального насильства / Б. М. Головкін // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». – Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – Вип. 119. – С. 176-181.
20.Головкін Б. М. Вбивства при розбійних нападах як нова законодавча конструкція / Б. М. Головкін // Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів XIII Всеукр. наук.-практ. конф. / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – С. 426-429.
21.Головкін Б. М. Визначення групи ризику щодо вчинення корисливих насильницьких злочинів / Б. М. Головкін // Вісник кримінологічної асоціації України / ХНУВС, Кримінолог. асоц. України. – Х. : ХНУВС, 2012. – Т. 1. – С. 19-24.
22.Головкін Б. М. Злочинність на вулицях та в інших громадських місцях / Б. М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – № 26 – Х. : Право, 2013. – С 84–97.
23.Головкін Б. М. Кримінологічний аналіз злочинів проти власності / Б. М. Головкін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.juracademy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/2.2013/33_1.pdf.
24.Головкін Б. М. Поняття злочинності у сфері економіки / Б. М. Головкін [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/001-002-2013-1.pdf.
25.Головкін Б. М. Поняття латентної жертви злочину у віктимології // Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні : матеріали «круглого столу» (Харків, 25 квіт. 2013 р.) / редкол. : В. І. Борисов (голов ред.), Б. М. Головкін (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2013. – С. 74–77.
26.Головкін Б. М. Удосконалення організації та управління діяльністю ОВС по забезпеченню охорони громадського порядку // Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства : матеріали «круглого столу» (Київ, 28 лист. 2013 р.) / КНУВС – К. – 2013 р. – С.114–117.
27.Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „Кримінологія” / уклад.:
В. В. Голіна, Б. М. Головкін, В. В. Пивоваров, О. Ю. Юрченко. – Харків, Нац. юрид. акад. України, 2013. – 96 с.
28.Головкін Б. М. Удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері України / Б. М. Головкін // Публічне право. – 2013. – № 1. – С. 152-159.
29.Головкін Б. М. Поняття, предмет, система кримінології та її завдання на сучасному етапі розвитку / Б. М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 28. – С. 80-92.
30.Головкін Б. М. Кримінологічне поняття віктимізації / Б. М. Головкін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : Юриспруденція. – 2015. – № 15. – Том. 2. – С. 93-96.
31.Головкін Б. М. Поняття латентної віктимізації від злочинних посягань / Б. М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – № 29. – Х. : Право, 2015. – С 78-88.
32.Головкін Б. М. Причинність у системі детермінації злочинності /
Б. М. Головкін // Теорія і практика правознавства. – Вип. 1 (5). – 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.juracademy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/_1.pdf.
33.Головкін Б. М. Поняття злочинності на ринку землі / Б. М. Головкін // Часопис Київського університету права. – № 2. – 2014. – С 270-273.
34.Головкін Б. М. Загальна характеристика детермінантів злочинності в Україні / Б. М. Головкін // Форум права. – 2014. – № 1: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals.pdf.
35.Головкін Б. М. Поняття злочинності на ринку землі / Б. М. Головкін // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 270-273.
36.Головкін Б. М. Історія та сучасна діяльність сектору дослідження проблем злочинності та її причин / Б. М. Головкін, Ю. О. Оберемко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса. – Харків : Право, 2014. – Вип. 28. – С. 3-12.
37.Головкін Б. М. Види злочинності / Б. М. Головкін // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 18. – С. 14-21.
38.Головкін Б. М. Кримінологічне поняття віктимізації / Б. М. Головкін // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – Вип. 15. – С. 93-96.
39.Головкін Б.М. Віктимність як основна категорія віктимології / Б. М. Головкін // the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 20. – С. 6-13.

Коротка анотація (до 100 слів) на найважливіші праці.

Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання: монографія / Б. М. Головкін. – Х.: Право, 2011. – 432с. Досліджено феномен корисливої насильницької злочинності, її кількісні та якісні характеристики, основні тенденції та закономірності розвитку. Вивчено особу корисливого насильницького злочинця, проаналізовано формування його спрямованості та специфіку злочинної поведінки. Визначено особливості детермінації корисливої насильницької злочинності. Запропоновано теоретико-прикладну модель запобігання корисливій насильницькій злочинності та її проявам.

Учні:

1. Кандидатська дисертація асистента Новікова О.В. «Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності» (27 жовтня 2015р.) (науковий керівник – Б.М. Головкін);
2. Кандидатська дисертація здобувача Олійник О.М. «Запобігання незаконному використанню бюджетних коштів у Збройних Силах України» (04 грудня 2015р.) (науковий керівник – Б.М. Головкін).

Результати законотворчої діяльності:

Розроблені наступні пропозиції та доповнення до законопроектів, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, Верховного Суду України, Ради національної безпеки і оборони, центральних органів виконавчої влади, регіональних органів влади:
2015 р.:

• Підготовлено зауваження і пропозиції на наступні проекти законів та інших нормативно-правових актів:
1.на проект ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» – підготовлені пропозиції щодо організаційно-правових заходів кримінологічного характеру, необхідних для забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства;
2.на проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 рр. – підготовлені пропозиції і доповнення стосовно уточнення завдань зазначеної стратегії, а також розширення переліку заходів її реалізації;
3.на проект Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 р. – висловлені зауваження і пропозиції щодо термінології, структури Програми, мети та строків її реалізації.

• Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших нормативно-правових актів (2015 рік):
Підготовлено (у співавторстві з Автуховим К.А.) пропозиції і зауваження до проектів Законів України:

«Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо удосконалення порядку застосування до засуджених заходів заохочення і стягнення), № 2251а від 03.07.2015;

«Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарань), № 2252а від 03.07.2015;

«Про внесення змін до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України» (щодо удосконалення гарантій права засуджених на відбування покарання за місцем проживання до засудження або місця постійного проживання родичів), № 2253а від 03.07.2015;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок), № 2254а від 03.07.2015;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо удосконалення доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань), № 2255а від 03.07.2015 ;

«Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених», № 2490а від 10.08.2015 р.;

«Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення» (щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи), № 2291а від 06.07.2015.

• на запит Генеральної прокуратури України підготував відповідь щодо шляхів мінімізації криміногенної ситуації в країні, удосконалення взаємодії силових відомств з питань протидії злочинності, її організованим формам та корупції (2012).

• Підготовлено відповідь на запит Апеляційного суда Харківської області щодо формулювання в ч.8 ст. 154 КВК України нових підходів до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (25.11.15 р.)

Наукові висновки для центральних органів державної влади:

1. В рамках громадського обговорення надано фахові судження щодо проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі ВНЗ (наукових установ), що визначає основні засади підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. (вих. лист № 66-0105-22 від 27.01.2015 р.).
2012 р.:

Наукові висновки для центральних органів державної влади:

1. На виконання запиту Державної служби України з контролю за наркотиками надано пропозиції та зауваження до орієнтованої структури Національної стратегії боротьби з наркотиками на період до 2020 р. (Головкін Б.М.):
– висловлені зауваження щодо назви, змісту та мети, принципів державної політики та механізмів реалізації напрямів запобіжної діяльності зазначеного проекту);

Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади:

1. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України надано пропозиції до п. 6 Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю щодо удосконалення механізму проведення моніторингу кримінологічної ситуації у державі в цілому та її регіонах шляхом запровадження щорічного системного аналізу причин та умов, що впливають на її стан (Головкін Б.М.)
2011 р.:

Наукові висновки для центральних органів державної влади:

1. На виконання прохання Генеральної прокуратури України надані науково обґрунтовані пропозиції щодо шляхів мінімізації криміногенної ситуації в країні, удосконалення взаємодії силових відомств з питань протидії злочинності, її організованим формам та корупції (Головкін Б.М. – надано пропозиції щодо удосконалення існуючої системи єдиного обліку злочинів а також практики призначення кримінальних покарань судами);
2. Відповідно до листа Міністра Юстиції О. Лавриновича підготовлено пропозиції до Національної стратегії щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2014 рр. та перелік можливих питань, що можуть бути предметом розгляду Національного антикорупційного комітету у 2-му півріччі 2011 р. (Головкін Б.М. – надано пропозиції відносно редакційного викладення мети та завдань зазначеної стратегії, а також запропоновані загально профілактичні, спеціально-превентивні та правоохоронні заходи її реалізації);
3. Надані пропозиції щодо організаційно-правових заходів кримінологічного характеру, необхідних для забезпечення ефективного застосування антикорупційного законодавства, прийнятого Верховною Радою України від 7 квітня 2011 року (Головкін Б.М. – надано пропозиції щодо усунення недоліків, які стосуються засадничих положень ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», запропоновано впровадити механізм соціолого-кримінологічного моніторингу за станом корумпованості органів державної влади і місцевого самоврядування та розширити коло суб’єктів запобігання і протидії корупції (залучити ЗМІ, громадськість та окремих громадян));
4. На виконання запиту Державної служби України з контролю за наркотиками надано пропозиції та зауваження до проекту Національної стратегії боротьби з наркотиками на період до 2020 р. (Головкін Б.М. – висловлені зауваження щодо змісту та мети, принципів державної політики та механізмів реалізації напрямів запобіжної діяльності зазначеного проекту).
5. На виконання запиту Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі підготовлено:
— пропозиції та зауваження на проек Концепції захисту суспільної моралі в Україні (Головкін Б.М. – надано інформацію щодо якості та наукової обгрунтованості змісту проекта).

Розробка законопроектів на замовлення органів державної влади:

1. На виконання доручення Міністерства юстиції України надані:
— пропозиції на проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (Головкін Б.М. – рекомендовано узгодити термінологічний апарат у тексті Програми; надано доповнення, які стосуються завдань зазначеної стратегії, а також заходів її реалізації);
2. Підготовлено пропозиції і зауваження до проекту Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 р. (Головкін Б.М. – зауваження щодо термінології, структури Програми, мети та строків її реаліазації).
2010 р.:

— на виконання запиту Генеральної прокуратури України від 08. 10. 2009 р. підготовлені пропозиції щодо удосконалення пакету антикорупційних документів, а саме «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», запропоновані конкретні положення, що сприятимуть ефективнішому застосуванню зазначених законів;

— на виконання Указу Президента України №275/2010 «Про утворення Національного антикорупційного комітету» підготовлені пропозиції щодо наукового забезпечення діяльності Національного антикорупційного комітету, а саме запропоновано шляхи попередження корупційних правопорушень та злочинів;

— на виконання запиту Верховної Ради України від 09.06.2010 р. підготовлені пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань науки, а саме «Стан та проблеми реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та шляхи його вдосконалення»;

— на виконання доручення Президента НАПрН України В.Я. Тація та на прохання Національного інституту стратегічних досліджень підготовлено пропозиції до проекту редакції Стратегії національної безпеки України, а саме запропонована нова редакція положень Розділу 2 зазначеної Стратегії;

— на запит Харківського регіонального антикорупційного комітету від 04.06.2010 р. підготовлені пропозиції щодо нормативного та організаційно-правового забезпечення виконання рішення засідання Харківського регіонального антикорупційного комітету щодо питання «Про протидію корупційним механізмам і необхідність створення системи контролю в сфері здійснення діяльності по заготівлі, переробці, металургійній переробці металобрухту чорних та кольорових металів»;

— підготовлені пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про основи державної політики щодо протидії злочинності». Надано пропозиції щодо вдосконалення засад державного управління в сфері протидії злочинності, запропоновано нове визначення поняття «протидія злочинності»;

— на виконання п. 17 Указу Президента України від 27.10 2009 р. № 870/ 2009 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11.09. 2009р. «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції», проведено кримінолого-соціологічне дослідження з метою виявлення причин латентизації злочинних прявів;

— на виконання завдання Президії Національної академії правових наук України підготовлені пропозиції та зауваження на проект Національної стратегії щодо запобігання та протидії корупції на 2010-2012 роки та Національної програми запобігання та протидії корупції на 2010-2012 роки. Запропоновано визначення мети національної стратегії та сформульовані принципи діяльності Національного антикорупційного комітету;

— на виконання доручення Президента України про підготовку і проведення засідання РНБО України підготовлено пропозиції до стуктури довідки та пропозиції до проекту рішення РНБО з питань «Про стан протидії наркомації, злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів в Україні та шляхи їх нейтралізації»;

— на виконання запиту Комітету з контролю за наркотиками від 27.07.2010 р. підготовлено пропозиції до проекту програми реалізації стратегії державної антинаркотичної політики України на 2011-2015 роки, а семе надано перелік заходів, що сприятимуть широкомасштабної, комплексної протидії всім формам і засобам незаконного розповсюдження наркотичних засобів.
2009 р.:

— підготовлені пропозиції до проекту рішення РНБО про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам;

— підготовлені пропозиції щодо внесення змін до Проекту Закона України «Про внесення змін до Конституції України»;

— підготовлені висновки та пропозиції до проекту антикорупційної стратегії України;

— проаналізовані прийняті ВРУ антикорупційні закони: «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» та надані пропозиції щодо ефективності практичного застосування антикорупційного законодавства;

— підготовлена довідка на засідання Ради національної безпеки і оборони України з питання «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинам та корупції».

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ГОЛОВКІНА Б. М.

Монографії

1. Головкін Б. М. Кримінологічні проблеми умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно-побутовій сфері [Текст] : монографія / Б. М. Головкін. — Харків : Нове слово, 2004. — 252 с.
Анотація. Монографія присвячена висвітленню кримінологічних проблем умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень, що вчиняються у сімейно — побутовій сфері. У роботі дається розгорнута кримінологічна характеристика вказаної категорії злочинів, показуються їх сучасні тенденції та особливості. Значна увага приділяється дослідженню проблеми криміногенних сімейно — побутових конфліктів та їх ролі у генезисі умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень. Пропонується комплекс заходів протидії зазначеним видам протиправних посягань.

2. Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання [Текст] : монографія / Б. М. Головкін ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — Х. : Право, 2011. — 432 с.
Анотація. Досліджено феномен корисливої насильницької злочинності, її кількісні та якісні характеристики, основні тенденції та закономірності розвитку. Вивчено особу корисливого насильницького злочинця, проаналізовано формування його спрямованості та специфіку злочинної поведінки. Визначено особливості детермінації корисливої насильницької злочинності. Запропоновано теоретико-прикладну модель запобігання корисливій насильницькій злочинності та її проявам.

3. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні [Текст] : монографія / В. І. Борисов [та ін.] ; за заг. ред.: В. І. Борисова, В. Зеленецького ; Нац. акад. прав. наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності . — Харків : Право, 2011. — 344 с.
Анотація. Монографія присвячена численним проблемам оцінки якості кримінального законодавства та його впливу на правозастосовну діяльність, а також питанням наукового та практичного забезпечення належної якості цього законодавства. У роботі розкриваються, зокрема, поняття «якість законодавства України про кримінальну відповідальність», критерії оцінки відповідної його якості, висвітлюються підходи до оцінки якості кримінально-процесуальної діяльності і судового контролю, визначаються чинники, що свідчать про якісне забезпечення практики боротьби зі злочинністю організаційно-тактичними засобами досудового розслідування.

4. Злочинність у паливно-енергетичній сфері України: кримінологічна характеристика та запобігання [Текст] : монографія / Б. М. Головкін [та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Головкіна ; Наук.-дослід. ін-т вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, Нац. акад. наук України. — Х. : Право, 2013. — 248 с.
Анотація. Монографію присвячено комплексному дослідженню злочинності у паливно-енергетичній сфері, що включає сукупність злочинних посягань економічної спрямованості. Проаналізовано кількісні та якісні показники цієї злочинності, її сучасний стан і тенденції розвитку. Вивчено особу, що вчиняє злочини економічної спрямованості у паливно-енергетичній сфері, досліджено специфіку її злочинної поведінки. Визначено найбільш вагомі детермінанти поширення злочинності у паливно-енергетичній сфері, запропоновано стратегічні напрями протидії їй та комплекс заходів щодо їх реалізації.

5. Кримінологічні проблеми попередження злочинності неповнолітніх у великому місці: досвід конкретно-соціологічного дослідження : монографія / кол.авторів: В. В. Голіна, В. П. Ємельянов, В. Д. Воднік та ін. за заг. ред. В. В. Голіни та В. П. Ємельянова. – Х. : 2006. – 292 с.
Анотація. Монографія присвячена комплексному дослідженню проблем по- передження злочинності неповнолітніх у великому місті. На базі кон- кретно-соціологічного дослідження, проведеного у Харкові за 2001– 2005 роки, здійснюється аналіз сучасної злочинності неповнолітніх, встановлюються фактори формування злочинної поведінки неповнолітніх та пропонується відповідна система попередження злочинності неповнолітніх у великому місті.

Наукові публікації

1. Головкін Б. М. Кримінологічне поняття віктимізації [Текст] / Головкін Б. М. // Міжнародний гуманітарний університет. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція : зб. наук. пр. / Міжнар. гуманіт. ун-т. — Одеса, 2015. — Вип. 15, т. 2. — С. 93-96.
Анотація. Стаття присвячена дослідженню процесу перетворення окремих груп людей і соціальних груп, які виявляють підвищений ступінь віктимності, на жертв злочинів і злочинності як явища.

2. Головкін Б. М. Кримінологічна оцінка злочинного професіоналізму осіб корисливої насильницької спрямованості [Текст] / Б. Головкін // Вісник прокуратури. — 2010. — 6. — С. 82-92.
Анотація. Аналізується специфіка корисливої насильницької злочинної діяльності на професійній основі. Оцінюються злочинна спеціалізація ї кваліфікація, дохідність різних видів злочинного промислу, наводиться узагальнена характеристика сучасних професійних злочинців.

3. Головкін Б. М. Причинність у системі детермінації злочинності / Б. Головкін // Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. – 2014. – № 1. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/el_zbirnik/1.2014/11.pdf. – Заголовок з екрана.
Анотація. Розглянуто теоретичні положення причинності злочинності. Доводиться, що причиною злочинності є криміногенні деформації суспільної свідомості у виді антисуспільних поглядів, звичаїв, традицій, установок.

4. Головкін Б. М. Злочинність на вулицях та в інших громадських місцях [Текст] / Б. М. Головкін // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, НЮАУ, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. — Х. : Право, 2013. — Вип. 26. — С. 87-98.
Анотація. Сформульовано поняття та ознаки громадських місць. Проаналізовано злочини, що вчиняються на вулицях і в громадських місцях. Установлено тенденції та закономірності їх поширення.

5. Головкін Б. М. Поняття злочинності на ринку землі [Текст] / Б. М. Головкін // Часопис Київського університету права. — 2014. — N 2. — С. 270-273.
Анотація. У статті розроблено поняття нового виду економічної злочинності, а саме злочинності на ринку землі; пропонується її визначення. Розкрито кримінологічну природу цієї злочинності в системних зв’язках і залежностях із тіньовим ринком землі. Досліджено закономірності виникнення й функціонування злочинності на ринку землі, а також тенденції її розвитку в Україні. Визначено специфіку детермінації та основні форми прояву злочинності на ринку землі.

6. Головкін Б. М. Латентний вимір корисливої насильницької злочинності в Україні [Текст] / Б. Головкін // Юридична Україна. – 2х009. — 6. — С. 110-116.
Анотація. У статті встановлено рівень латентності корисливої насильницької злочинності та наведено показники природних та квазілатентних злочинів даної групи. Також проаналізовано причини нереєстрації цих злочинних посягань органами кримінальної юстиції.

7. Головкін Б. М. Злочинність неповнолітніх як суспільна проблема [Текст] / Б. М. Головкін // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. — Вип. 133. — С. 204-217.
Анотація. У статті систематизовано знання про явище злочинності неповнолітніх, дано об’єктивну оцінку фактичного стану такого виду злочинності, встановлено новітні тенденції її проявів.

8. Головкін Б. М. Роль фонових явищ у детермінації злочинності [Текст] / Головкін Б. М. // Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення : зб. наук. пр. за матеріалами наук.-теорет. конф. (м. Київ, 20 берез. 2014 р.) / МВС України, Нац. акад. внутр. справ. — Київ : Нац. акад. внутр. справ України, 2014. — С. 12-16.
Анотація. У статті досліджено природу фонових явищ, взаємозв’язки між ними та визначено їх роль у детермінації злочинності.

9. Головкін Б. М. Превентивний вплив системи антикримінального законодавства України на злочинність [Текст] / Б. М. Головкін // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України. — Х. : Право, 2012. — 2012 р. №4(71). — С. 308-317.
Анотація. Стаття присвячена дослідженню можливостей, об’єкта та меж впливу системи антикримінального законодавства на злочинність та її стан в Україні.

10. Головкін Б. М. Антинаркотична політика держави: напрями вдосконалення [Текст] / Б. М. Головкін // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ: наук. журнал. / Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2012. — № 4. — С. 37-40.
Анотація.

11. Головкін Б. М. Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх у місті Харкові [Текст] / Б. М. Головкін, В. С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 10. — Х. : Право / ред. кол. Ю. В. Баулін [та ін.] , 2005. — С. 105-130.
Анотація. В статті на основі проведеного емпіричного дослідження надано кримінологічну характеристику злочинності неповнолітніх. Встановлено, що найпоширенішими злочинами серед неповнолітніх є крадіжка, грабежі, розбої, хуліганство, тілесні ушкодження, умислі вбивства та зґвалтування.

12. Головкін Б. М. Психологічні особливості злочинців [Електронний ресурс] / Б.М. Головкін, Я.Т. Наваляна // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 223–230. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12gbmpoz.pdf.
Анотація. Досліджено психологічні особливості злочинців, що впливають на мотивацію та форму кримінальної поведінки. Методами тестування вивчено правосвідомість, самооцінку, Я-концепцію, ціннісні орієнтації, риси характеру, форми агресії осіб, які вчиняють загально кримінальні злочини та доведено їх криміногенну роль у виборі протиправної моделі поведінки.

13. Головкін Б. М. Віктимність як основна категорія віктимології [Електронний ресурс] / Б. М. Головкін // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – № 20. – С. 6–13. – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/golovkin_20.pdf (дата звернення: 18.02.2016). – Заголовок з екрана.
Анотація. У статті розглядається феномен віктимності, аналізується її природа, структурні елементи, форми і види, пропонується визначення, а також з’ясовується роль віктимності у виборі злочинцями жертв злочинів.

14. Головкін Б. М. Види злочинності [Електронний ресурс] / Головкін Б.М. // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – №. 18. – С. 14–21. – Режим доступу: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2015/08/golovkin_18.pdf (дата звернення: 18.02.2016). – Заголовок з екрана.
Анотація. У статті розглядається питання кримінологічної класифікації злочинності за істотними ознаками (родовим об’єктом злочинних посягань, соціальною сферою злочинних проявів, формою прояву і стійкістю злочинної діяльності, а також формою вини, мотивацією і цільовою спрямованістю злочинної поведінки, особливостям контингенту злочинців, регіональною та територіальною ознаками, змістом злочинної діяльності). На підставі кримінологічної класифікації вирізняються окремі види злочинності (групи злочинів).

15. Головкін Б.М. Поняття злочинності у сфері економіки [Електронний ресурс] / Б.М. Головкін // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 128–133. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_24.pdf. – Заголовок з екрана.
Анотація. Розроблено поняття злочинності у сфері економіки, сформульовано її визначення та наведені істотні ознаки.

16. Головкін Б. М. Торгівля органами людини: українські реалії / Б. М. Головкін // Журнал Східноєвропейського права. – 2016. -№27. – С. 21-26.
Анотація. У статті дискутується питання про ймовірність функціонування в Україні незаконного ринку з торгівлі органами й тканинами людини. Зроблено висновок, що такого ринку в Україні не існує. Водночас констатується незаконний обіг фітальних матеріалів ембріону (плоду) людини на території України, що використовуються для омолоджувальних процедур у медицині. Також зазначається про втягнення донорів із України у злочинну діяльність транснаціональних злочинних організацій, що спеціалізуються на торгівлі органами й іншими анатомічними матеріалами людини. Пропонується упровадження у правоохоронну діяльність закріплених в Конвенції Ради Європи «Проти торгівлі людськими органами» стратегій протидії цьому явищу.

17. Головкін Б. М. Кримінологічний аналіз злочинів проти власності / Б. М. Головкін // Теорія і практика правознавства. – 2013. – №2. – Режим доступу : file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/tipp_2013_2_48.pdf. — заголовок з екрану.
Анотація. Проаналізовано рівень, структуру, динаміку найбільш поширених корисливих ненасильницьких і корисливих насильницьких злочинів проти власності, а також досліджені основні риси особи злочинця та особливості його злочинної поведінки.

18. Головкін Б. М. Запобіжний ефект правозастосовчої діяльності органів кримінального переслідування. – Х. : Право. – 2009.
Анотація. У статті проаналізовано правозастосовну діяльність органів кримінального переслідування з 2002 по 2008 рр. та зроблено висновок про досить низький запобіжний ефект роботи цих органів, що призводить до латентної віктимізації населення.

19. Голіна В. В., Головкін Б. М., Ємельянов В. П. Кримінологічна характеристика корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх та особливості попередження її у великому місті — досвід конкретно-соціологічного дослідження / В. В. Голіна, Ємельянов В. П., Головкін Б. М., Батиргареєва В. С. // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 3–22.
Анотація. У статті розглянуто сучасний стан корисливо-насильницької злочинності неповнолітніх у великому місті. Визначено її стан, кримінологічну характеристику та детермінацію. Запропоновано систему запобігання злочинності даного виду у великому місті.